123 Flash Menu By Dreamingsoft
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’ndan İl Müftümüz Doğan’a Ziyaret...| Cami Dernek Başkanları İle Toplantı Yapıldı...| İl Müftümüz Doğan, İlçe Müftülerimizle Kartepe’de Bir Araya Geldi...| İl Müftümüz Doğan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu İnşaatında İncelemelerde Bulundu...| Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez’in Katılımıyla Gölcük Eyüp Sultan Kur’an Kursu’nda “Hafızlık İcazet Merasimi” Düzenlendi...|

Menü
Duyurular
Uluslararası İyilik Ödülleri
Bağlantılar

Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye Diyanet Vakfı
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Resmi Gazete
Bimer
E-Bordro
Web Mail

İstatistikler
 • Bugün  : 136
 • Dün     : 180
 • Toplam : 1.607.840 ziyaret
 • IP No: 54.90.81.137
 •      KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ
    Dini Günlerimiz || Camiler Haftas
     KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ

  KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ

  İnsan Allaha kulluk için yarat305lm305ş, din de insan için gönderilmiştir. Dolay305s305yla insan ve din denince ibadet akla gelmektedir. Fahrettin Rzi Meftihul-Gayb isimli tefsirinde: İbadet, sayg305n305n en ileri derecesidir demektedir. Buradaki sayg305dan maksat; insan305n yüce yarat305c305s305na çeşitli ibadetlerle sayg305s305n305 ve bağl305l305ğ305n305 göstermesidir.
  Hak veya bat305l dinlerde ibadet mekanlar305 vard305r. H305ristiyanlar kiliselerde, Yahudiler havralarda, mecusiler ateşgedelerde ayinlerini icra ederler. Müslümanlar da ibadetlerini kutsal mekanlar olan camilerde yerine getirirler.
  Kuran ve sünnette Mescid olarak ifade edilen Cami Hz. Allahla kul aras305nda kurulmuş bir köprüdür. Cami Allah305n evidir. İnsan da Allah305n kuludur. Onun için Allah305n kulu olan Müslümana Allah305n evini yapmak yaraş305r.
  Kuran-305 Kerimin Tevbe Sresinin 18 inci ayetinde de bu anlat305larak şöyle buyruluyor. Allah305n mescitlerini ancak Allaha ve ahiret gününe inanan, namaz305 dosdoğru k305lan, zekat305 veren ve Allahtan başkas305ndan korkmayan kimseler yapar. Umulur ki işte bunlar doğru yolu bulanlar305n t kendileridir.
  Yeryüzünde Cenb-305 Hakk305n emriyle ilk yap305lan mabet Kabe-i Müşerrefedir.
  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) mildi 622 y305l305nda Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvereye hicretleri esnas305nda Küba semtine gelince orada Kuba Mescidini, bir Cuma günü de yol üzerindeki Ben Slim yurdundaki Rnna mevkiine gelince Mescid-i Cumay305, nur şehri Medineye ulaş305nca da Mescid-i Nebeviyi inşa ederek cami yap305lmas305ndaki hay305rl305 işin öncülüğünü yapm305şlard305r.
  Dini hayat305m305zda camilerimizin yeri büyük ve önemlidir. Onun için Müslümanlar bulunduklar305 köylere, şehirlere ibadet edebilecekleri camileri yapm305şlar ve Allah Reslü Efendimizin açt305ğ305 ç305ğ305rdan yürümeye devam etmişlerdir. Dünya durduğu müddetçe de bu böyle devam edecektir.
  Milli Şairimiz M. Akif de bunu şöyle seslendirmektedir:
  Ruhumun senden ilh şudur ancak emeli,
  Değmesin mbedimin göğsüne nmahrem eli,
  Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
  Ebed yurdumun üstünde benim inlemeli.
  İnsanlar gibi camilerin de bedeni ve ruhu vard305r. Sütunlar305, duvarlar305 kubbeleri, çat305lar305, şad305rvanlar305, minareleri, mihrap, minber ve kürsüleri camilerimizin bedenini teşkil eder.
  Cuma ve bayram namazlar305 başta olmak üzere beş vakit namaz ile diğer nafile namazlar305n camilerde k305l305nmas305, vaaz yoluyla cemaatin dini konularda ayd305nlat305lmas305, Kuran-305 Kerim okunmas305, zikir ve tesbihatta bulunulmas305, birtak305m önemli işlerin görüşülmesi de camilerimizin ruhunu oluşturmaktad305r.
  İçinde bülbül olmayan kafes, yine içerisinde su ve bal305k olmayan akvaryum nas305l bir mana ifade etmiyorsa, cemaati olmayan, içerisinde ibadet edilmeyen camilerimizde bir anlam ifade etmez. Bulunduklar305 yerde garip kalm305şlard305r. Allah305n evlerini garip b305rakmayal305m. 
  Kutsal mekanlar olan camilerimiz Allaha giden yolun üzerine kondurulmuş önemli duraklard305r.
  Muhterem Cengiz Numanoğlu  natinde diyor ki:
  Mücevher varken pul neye yarar,
  Aşk305n305 bilmeyen kul neye yarar,
  Herkes bir yol tutturmuş gidiyor ama,
  Mevlya varmayan yol neye yarar.
  Camilerimiz huzur ve güven mekanlar305d305r. Hz. Nuh (A.S.)  ve beraberindekiler nas305l gemiye s305ğ305narak tufandan kurtulmuşlarsa, Sevgili Peygamberimiz ve vefakr arkadaş305 Hz. Ebu Bekir Sevr Dağ305ndaki mağaraya s305ğ305narak düşman305n amans305z takibinden nas305l korunmuşlarsa, müminler de nefislerinin ve şeytan305n sald305r305 ve tehlikelerinden camilere s305ğ305narak öylece kendilerini koruyabilirler.
  İşte onun için Hz. Ömer (R.A.) diyor ki:
  Vallahi babam Hattab305n katilini Kabede görsem, oradan ç305k305ncaya kadar k305l305na bile dokunmam.
  Yüce Mevlam305z l-i İmran Suresinin 93 ncü ayet-i celilesinde şöyle buyuruyor:
  Kbeye giren emniyettedir.
  Cami yapman305n sevap ve faziletini bilen Müslümanlar bu konuda deta birbirleriyle yar305şmaktad305rlar.
  Özellikle de aziz milletimizin cami yap305lmas305na ilgisi ve camilere cemaat olmadaki sayü gayreti her türlü takdirin üstündedir. Çünkü ecdad305m305z Peygamber Efendimiz (S.A.V.)in Kim Allah için kuş yuvas305 kadar da olsa cami yaparsa,  Allah da onun için cennette köşk yapar (İhyu Ulumiddin,c.1,s.415) müjdesinin fark305ndayd305lar.
  Allah305n dinine ve Allah305n evi camilere hizmeti kendilerine en büyük gaye edinen Müslüman Türk milleti bu uğurda rüşdünü ispatlam305ş necip bir millettir.
  Yüce İslam Dininde camilerin yeri ne kadar önemli ve sayg305 gösterilmeye ly305ksa, halk305m305za din hizmeti sunan alimlerimiz, hocalar305m305z ve her ünvandaki din görevlilerimiz de hürmete ly305k ve sayg305değerdir.
  Çorbada tuz ne ise toplumda da Kuran ehli ve ilim sahibi din görevlilerimizin yeri odur.
  Diyanet İşleri Başkanl305ğ305m305z yurt içinde İl/İlçe Müftülüklerimiz ve yurtd305ş305nda ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşeliklerimiz marifetiyle, onlar da Müftü, Vaiz, Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayy305m ve diğer ünvanlardaki görevlileriyle halk305m305z305 din konusunda ayd305nlatmakta ve camilerimizdeki ibadetleri yapt305rmaktad305rlar.
  Yaz-k305ş, gece-gündüz demeden, genç-ihtiyar, kad305n ve erkek toplumun her kesimine din hizmetini götüren din görevlilerimizin azmi, gayreti, çal305şkanl305ğ305 ve fedakrl305ğ305 zikredilmeye ve takdire değer.
  İnsan305n doğumunda; sağ kulağ305na ezan okuyup sol kulağ305na kamet getirmesinden, ölünce; y305kay305p kefenleyip, defnedilinceye kadar hayat305n çeşitli dönemlerinde hep yan305m305zda olan, milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü teminde, yard305mlaşma, dayan305şma, kaynaşma ve kardeşliğimizin tesisinde çok önemli rol oynayan din görevlilerimizin değerli mesaisini önemsiyor, şükran ve minnetle karş305l305yorum.
  Camilerimizin mihrap, minber ve kürsüleri din görevlilerimizle anlam kazan305yor. Çünkü alimler (din görevlileri) peygamberlerin mirasç305lar305d305r. Bu aç305dan değerlendirildiğinde din görevlilerinin işi zordur. Ama o derece de faziletli ve onurlu bir görevdir.
  Her sene olduğu gibi bu sene de 17 Ekim tarihleri aras305 Camiler ve Din Görevlileri Haftas305 olarak kutlanacakt305r.
  Hafta boyunca İl/İlçe Müftülüklerimizce çeşitli etkinlikler hayata geçirilerek halk305m305zla kucaklaş305l305p, bütünleşilecektir.
  Bu vesile ile camilerimizin ve din görevlilerimizin önemi bir kez daha anlat305lm305ş olacakt305r.
  Camiler ve Din Görevlileri Haftas305n305n hay305rl305 olmas305n305 Cenb-305 Haktan niyaz ediyorum.
  Dine hizmette katk305s305 olan görevlilerimizi şükran ve minnetle ydediyor, bugüne kadar ahrete irtihal eden tüm din görevlilerimize Cenb-305 Haktan rahmet diliyorum.
  Şu anda görevi baş305ndakilere de başar305lar diliyorum.
  Yüce Allah yr ve yard305mc305m305z olsun.

  Bayram ERDOÐAN
  Kocaeli İl Müftü Vekili


  Tarih: 01 Ekim 2009 | Okunma : 1593 ]      


  2008 - 2015 © Kocaeli İl Müftülüğü Ömerağa Mahalles Şahabettin Bilgisu Caddesi No:51 41300 KOCAELİ Telefon: 0.262.322 34 71 Faks: 0.262.321 17 17
  Her hakkı Kocaeli İl Müftülüğü'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
  Bu sayfa: 0,07 saniyede yorumlandı.